Onlangs werd ik benaderd door een expat werkzaam bij een grote internationale onderneming die tijdelijk naar het buitenland was uitgezonden, maar voor wie de opdracht na een aantal jaar in het buitenland verbleven te zijn, dreigde op te houden.

 

De vraag was wat dat voor de rechtspositie van de expat betekende en natuurlijk ook wat voor impact het ontslag – wat meestal een terugkeer betekent naar de Base country (het land waar de werknemer is gerekruteerd)– heeft op de familie. De Expat bouwt immers een sociaal leven op in het buitenland en zal bij een terugkeer dit achter zich moeten laten. Reden te meer om zorgvuldig te werk te gaan en de regels en wetgeving te kennen.

Nederlands Rechtssysteem

Meestal is er sprake van een Nederlandse arbeidsovereenkomst, althans is Nederlands recht van toepassing verklaard en geldt het Nederlandse rechtssysteem. Onderdeel van ons Nederlandse rechtssysteem is de ontslagbescherming van de werknemer. Dat houdt in dat de werkgever een ontslagvergunning nodig heeft of de werkgever dient een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter op basis van de zogenaamde h-grond.

Ontslag op basis van een h-grond

Een ontslag op basis van een h-grond betekent, dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat hij de arbeidsovereenkomst langer laat voortduren. Een dergelijke omstandigheid kan het geval zijn indien een expat bij het eindigen van zijn opdracht niet in staat is om binnen een bepaalde tijd een andere opdracht te vinden. Een eigenschap van een expat is immers dat hij tijdelijk inzetbaar moet zijn. om te weten of een werknemer niet inzetbaar is zal zorgvuldig getoetst moeten worden in hoeverre er sprake is van overtolligheid en of er misschien nog andere passende arbeid voorhanden is (wereldwijd).

Afvloeiingsregeling

Doorgaans hebben grote multinationals dit proces goed gefaciliteerd en hanteren zij een intern Managed Open Resoursing Proces (MOR). Dit is een grote interne vacaturebank met vacatures wereldwijd. Een aantal maal per jaar vinden periodieke collectieve interne sollicitatierondes plaats. Lukt het binnen een bepaalde periode niet om een nieuwe passende functie te vinden, dan wordt beëindiging van de arbeidsovereenkomst nagestreefd en ontvangt de werknemer de in de Base Country gebruikelijke afvloeiingsregeling. Bij vaststellen van “passend” gaat het niet om vergelijking van functies, maar om een vergelijking van functiekenmerken en de kwaliteiten van de werknemer.

Transitievergoeding voor expats

Op grond van de WWZ geldt dat een werknemer langer dan twee jaar in dienst in aanmerking komt voor een transitievergoeding. Deze vergoeding kan echter behoorlijk afwijken van de expatregeling, die doorgaans hoger is. Van belang is daarom om goed kennis te hebben van de van toepassing zijnde regelingen.

Een expatleven is een rijk leven. De expatbeloning is op zodanige wijze vorm gegeven dat de expat zijn doorlopende kosten voor bijvoorbeeld zijn woning in zijn Base Country kan blijven voldoen, om op die wijze de terugkeer zo makkelijk mogelijk te maken. Ook is voorzien in diverse toeslagen, die uitzending financieel aantrekkelijk maken. Aan de hand van de verhalen van mijn cliënt is het expat leven niet alleen financieel een rijk leven, maar ook op andere manieren kan het een verrijking zijn. Dit wil je niet zomaar opgeven als het misschien niet nodig is. als het niet anders kan, dan zal op zijn minst de exit procedure zorgvuldig gevolgd moeten worden en de juiste vergoedingen moeten worden toegekend.

Het is raadzaam om vooraf goed te weten wat je rechten en plichten zijn als eenmaal ontslag wordt aangeboden en daarmee een einde dreigt te komen aan het expatbestaan. The Legal Group Advocaten heeft ruime ervaring op dit gebied en adviseert regelmatig in dit soort zaken. In zo’n  geval kan The Legal Groep Advocaten helpen. Neem contact op met Jarl Kuiper  (+31) 070 – 2040488 of met Lorraine Duterloo (+31)  020-3792321 onze experts op dit gebied.

Maak direct een afspraak.